Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Educator

EdC – Σεμινάριο Μελών Ηγετικής Ομάδας Εκπαιδευτών των προγραμμάτων που κάνουν χρήση του Emergo Train System® [ETS]

Το Educator Course [EC] σκοπό έχει να καταστήσει έναν εκπαιδευτή επιτελικό μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας του Emergogreece.

Ο Educator [Ed], ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών και ως μέλος της ηγετικής ομάδας του Εθνικού Κέντρου ETS—Emergogreece, θα πρέπει να μπορεί να δημιουργεί νέους ικανούς εκπαιδευτές, να τους επιβλέπει και να τους καθοδηγεί.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη διδασκαλία της θεωρητικής γνώσης και όλων των δεξιοτήτων με τις οποίες οι Ed μπορούν να ηγηθούν και να καθοδηγήσουν την εκπαιδευτική ομάδα του Εθνικού Κέντρου ETS—Emergogreece.

Έξι [6] εκπαιδευόμενοι στο eLearning και τέσσερεις [4] στο πρακτικό μέρος.

Οι εκπαιδευόμενοι είναι δυνατόν να συμμετέχουν στο κλινικό μέρος [EdC] χωρίς να ολοκληρώσουν το εξ αποστάσεως πρόγραμμα [iWoC], εφόσον το έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία μέσα στο τελευταίο διάστημα ενός έτους. Σε αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να παρακολουθήσουν μόνο τις επιπλέον εκπαιδευτικές ενότητες και δεν θα επιβαρυνθούν το κόστος των εξήντα [60] ευρώ.

Το κόστος διαμορφώνεται σε εκατόν εξήντα [160] ευρώ για την παρακολούθηση του eLearning και διακόσια σαράντα [240] ευρώ για το πρακτικό μέρος. Για τη συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό μέρος απαιτείται η ολοκλήρωση του eLearning. [10% έκπτωση σε μέλη της ΕΕΕΠΦ].

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους Senior Instructors [SI] ως ηγετικά στελέχη του Εθνικού Κέντρου ETS—Emergogreece επιθυμούν να:

  • εμπλακούν στη μετάφραση υλικού,
  • αναπτύξουν νέο υλικό,
  • διασφαλίσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης
  • εκπαιδεύσουν νέους εκπαιδευτές

Ως Ed μπορούν να πιστοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο κλινικοί επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν εκτεταμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση υγειονομικών καταστροφών και έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον σε [4] WoC με την ιδιότητα του SI.

Τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας του Εθνικού Κέντρου ETS—Emergogreece αριθμούν ήδη 3 πιστοποιημένους Educators

HSEPC Learning Management Platform [LMP]

Δυο [2] εβδομάδες / Είκοσι [20] εκπαιδευτικές ώρες σε σύνολο.

Τέσσερεις [4] ημέρες  / Είκοσι [24] εκπαιδευτικές ώρες σε σύνολο.

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ] και το Σουηδικό Εποπτεύον Εκπαιδευτικό Κέντρο ETS.

Η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο και οι Ed μπορούν να συμμετέχουν στα Συνέδρια του Εποπτεύοντος Εκπαιδευτικού Κέντρου ETS στη Σουηδία και να συμβάλουν στην έρευνα γύρω από την αντιμετώπιση Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ] και την περαιτέρω ανάπτυξη του Emergo Train System [ETS].

Κατά περίπτωση χορηγούνται και Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Ο επιτυχών διατηρεί την ιδιότητα εσαεί.

Το Educator Course [EdC] σκοπό έχει να καταστήσει έναν εκπαιδευτή επιτελικό μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας του Emergogreece.

Ο Ed, ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών και ως μέλος της ηγετικής ομάδας του Εθνικού Κέντρου ETS—Emergogreece, θα πρέπει να μπορεί να δημιουργεί νέους ικανούς εκπαιδευτές, να τους επιβλέπει και να τους καθοδηγεί.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη διδασκαλία της θεωρητικής γνώσης και όλων των δεξιοτήτων με τις οποίες οι Ed μπορούν να ηγηθούν και να καθοδηγήσουν την εκπαιδευτική ομάδα του Εθνικού Κέντρου ETS—Emergogreece.

1η Ημέρα

  • Οι υποψήφιοι Εd διδάσκονται τεχνικές σχεδιασμού ασκήσεων, εκπαίδευσης εκπαιδευτών και ποιοτικού ελέγχου της εκπαίδευσης

2η Ημέρα

  • Οι υποψήφιοι Εd συμμετέχουν ως εκπαιδευτές εκπαιδευτών σε διεξαγόμενο Senior Instructor Course [SIC] με το ρόλο του μαθητευόμενου Ed, δίπλα σε κάποιον έμπειρο Ed

3η & 4η Ημέρα

  • Οι υποψήφιοι Εd επιβλέπουν και ελέγχουν ως προς την παρεχόμενη ποιότητα τους SI που διεξάγουν ένα WoC στο πλαίσιο ενός SIC