Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Basic Instructor Course

BIC – Πιστοποίηση Βασικών Εκπαιδευτών των προγραμμάτων που κάνουν χρήση του Emergo Train System® [ETS]

Το Basic Instructor Course [BIC] είναι το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης για όσους επιθυμούν να γίνουν μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας του emergogreece.

Τα προγράμματα BIC σαν σκοπό έχουν να παρέχουν στους πιθανούς BI το θεωρητικό υπόβαθρο της παιδαγωγικής διαδικασίας που βρίσκεται πίσω από κάθε σχεδιασμό και εφαρμογή ενός Workshop Course.

Με την πιστοποίηση τους, οι BI καθίστανται ικανοί να χειρίζονται το Emergo Train System [ETS] από τον ρόλο του εκπαιδευτή και σε συνεργασία με κάποιον Senior Instructor [SI] να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ασκήσεις προσομοίωσης Υγειονομικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ] – Workshops.

Είκοσι τέσσερεις [24] εκπαιδευόμενοι στο eLearning [iWoW] και δώδεκα [12] στο πρακτικό μέρος [BIC].

Οι εκπαιδευόμενοι είναι δυνατόν να συμμετέχουν στο κλινικό μέρος [BIC] χωρίς να ολοκληρώσουν το εξ αποστάσεως πρόγραμμα [iWoC], εφόσον το έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία μέσα στο τελευταίο διάστημα ενός έτους. Σε αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να παρακολουθήσουν μόνο τις επιπλέον εκπαιδευτικές ενότητες και δεν θα επιβαρυνθούν το κόστος των εξήντα [60] ευρώ.

Το κόστος διαμορφώνεται σε ογδόντα [80] ευρώ για την παρακολούθηση του eLearning και ογδόντα [80] ευρώ για το πρακτικό μέρος. Για τη συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό μέρος απαιτείται η ολοκλήρωση του eLearning. [10% έκπτωση σε μέλη της ΕΕΕΠΦ]

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχεδιασμού και εφαρμογής Workshop και έχουν προταθεί ως υποψήφιοι εκπαιδευτές από κάποιον Senior Instructor [SI] του Εθνικού Κέντρου ETS Emergogreece.

Τα μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας του Εθνικού Κέντρου ETS Emergogreece αριθμούν ήδη 110 πιστοποιημένους BIs μεταξύ των οποίων:

 • Εθελοντές
 • Αστυνομικοί
 • Πυροσβέστες
 • Διασώστες
 • Νοσηλευτές
 • Γιατροί
 • Στελέχη της Πολιτικής Προστασίας
 • Επιτελικά στελέχη Φορέων & Οργανισμών

HSEPC Learning Management Platform [LMP]

Δυο [2] εβδομάδες / Δεκαέξι [16] εκπαιδευτικές ώρες σε σύνολο.

Δύο [2] ημέρες  / δεκαέξι [16] εκπαιδευτικές ώρες σε σύνολο.

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ].

Δεκατρία [13] Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης χορηγούνται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο [ΠΙΣ] για όλους τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.

Η πιστοποίηση είναι απαραίτητη σε όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει κάποιο Senior Instructor Course [SIC] στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Για την διατήρηση της εκπαιδευτικής ιδιότητας ο BI θα πρέπει να συμμετέχει σε δυο [2] WoC ως BI και να ολοκληρώνει το δωρεάν eLearning για ETS Instructors κάθε ημερολογιακό έτος.

Οι επίδοξοι BI θα πρέπει να είναι άριστοι γνώστες του θεωρητικού αντικειμένου της διαχείρισης ΜΥΣ, αλλά και αποτελεσματικοί και αποδοτικοί εκπαιδευτές.

Το BIC παρέχει στους υποψηφίους BI το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές δεξιότητες της παιδαγωγικής διαδικασίας πίσω από κάθε σχεδιασμό και εφαρμογή των WoC.

Πρώτο μέρος: Δυο [2] εβδομάδες / Δώδεκα [12] ώρες θεωρητικής γνώσης μέσω του internet Workshop Course [iWoC] και επιπλέον εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές ενότητες BIC.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Υγειονομικές Καταστροφές, Μαζικά Υγειονομικά Συμβάντα και Συμβάντα Πολλαπλών Θυμάτων. Περιγραφή του δόγματος CSCAT3
 • Στάδια διαχείρισης Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων.
 • Χαρακτηριστικά Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων.
 • CSCAT3 – Περιγραφή του διαχειριστικού εργαλείου.
 • COMMAND – Διοίκηση και έλεγχος σκηνής.
 • SAFETY – Ασφάλεια σκηνής.
 • COMMUNICATION – Επικοινωνίες.
 • ASSESSMENT – Αξιολόγηση σκηνής.
 • TRIAGE – Διαλογή.
 • TREATMENT – Αντιμετώπιση.
 • TRANSPORT – Διακομιδή.
 • Η δομημένη προσέγγιση διαχείρισης ΜΥΣ στον προνοσοκομειακό χώρο.
 • Η φάση της προετοιμασίας διαχείρισης ΜΥΣ στον προνοσοκομειακό χώρο.
 • Η φάση της αποκατάστασης αντιμετώπισης ΜΥΣ στον προνοσοκομειακό χώρο.
 • Η δομημένη προσέγγιση διαχείρισης ΜΥΣ στον ενδονοσοκομειακό χώρο.
 • Η προετοιμασία και ο σχεδιασμός ενδονοσοκομειακής διαχείρισης ΜΥΣ.
 • Η ενδονοσοκομειακή διαχείριση ΜΥΣ.
 • Κλινική αντιμετώπιση συγκεκριμένων κακώσεων κατά την διαχείριση ΜΥΣ ενδονοσοκομειακά.

Δεύτερο μέρος: Δύο [2] ημέρες  / δεκαέξι [16] εκπαιδευτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης μέσω του Basic Instructor Course [BIC] και συμμετοχής σε WoC ως δυνητικός BI.

1η ημέρα: Οκτώ [8] ώρες.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Παιδαγωγικό υπόβαθρο του Emergo Train System [ETS]
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός επιτυχημένου WoC
 • Πολιτικές και κανόνες στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Emergogreece
 • Προετοιμασία και δοκιμαστική διεξαγωγή μιας μικρής άσκησης με τους δυνητικούς BI

2η ημέρα: Οκτώ [8] ώρες.

 • Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ένα WoC δίπλα σε πεπειραμένους BI και υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός Senior Instructor