Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Emergogreece eLearning

Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα Διαχείρισης 
Υγειονομικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ] με τη χρήση του Emergo Train System® [ETS]

Περιγραφή προγράμματος

Το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα Emergogreece eLearning [iWoC] είναι το απαραίτητο εισαγωγικό μέρος για όλα τα σεμινάρια που κάνουν χρήση του εργαλείου ETS.

Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος θα λάβει τη θεωρητική εκπαίδευση που χρειάζεται για την ομαλή συμμετοχή του στο κλινικό μέρος των συνδυαζόμενων σεμιναρίων.

Στις δυο [2] εβδομάδες που έχει στη διάθεσή του εκπαιδευόμενους για την ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε χρόνο και τόπο της επιλογής του, θα μάθει τις αρχές Διαχείρισης Υγειονομιών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ].

Επιπρόσθετα θα γνωρίσουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του πιο διαδεδομένου και αναγνωρισμένου δόγματος αντιμετώπισης τέτοιων συμβάντων, του Major Incident Medical Management and Support [MIMMS®].

Τέλος, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με το εκπαιδευτικό εργαλείο Emergo Train System [ETS] και τις ιδαιτερότητες της παιδαγωγικής διαδικασίας που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση μεγάλων και ρεαλιστικών ασκήσεων.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι προαπαιτούμενο για την συμμετοχή κάποιου στο κλινικό μέρος του συνδυαζόμενου σεμιναρίου.

Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά πρόγραμμα

Ο αριθμός των συμμετεχόντων διαμορφώνεται σύμφωνα με το κλινικό μέρος το οποίο συνδυάζεται το πρόγραμμα.

Οι εκπαιδευόμενοι, είναι δυνατον να ολοκληρώσουν το εξ αποστάσεως προγράμμα [iWoC] χωρίς την συμμετοχή τους στο αντίστοιχο κλινικό μέρος. Σε αυτή τη περίπτωση τους δίνεται  η δυνατότητα συμμετοχής τους, κατά προτεραιότητα, σε κάποιο αντίστοιχο μελλοντικό προγραμμα για τα επόμενα δυο [2] έτη.

Κόστος

Το κόστος διαμορφώνεται σύμφωνα με το κλινικό μέρος το οποίο συνδυάζεται το πρόγραμμα. [10% έκπτωση σε μέλη της ΕΕΕΠΦ]

Προϋποθέσεις συμμέτοχης

Οι ιδιότητες των συμμετεχόντων καθορίζονται από τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς κάθε κλινικού συνδυαζόμενου προγράμματος.

Πλατφόρμα eLearning

HSEPC Learning Management Platform [LMP]

Διάρκεια eLearning

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δυο [2] εβδομάδες. Οι απαραίτητες εκπαιδευτικές ώρες για την επιτυχημενη ολοκλήρωση του σεμιναρίου, διαμορφώνονται σύμφωνα με το συνδιαζομενο κλινικό μέρος.

Πρακτική εκπαίδευση

Όχι

Φορέας πιστοποίησης

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ].

Διάρκεια πιστοποίησης

Δυο [2] έτη

Διδασκόμενες δεξιότητες

Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ο συμμετέχοντας θα λάβει τη θεωρητική γνώση που απαιτείται για την ομαλή του συμμετοχή στο κλινικό μέρος του εκάστοτε συνδυαζόμενου σεμιναρίου.

Δομή του πρόγραμματος

Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να αφιερώσει  δώδεκα [12] έως είκοσι [20] ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης [ανάλογα το συνδυαζόμενο πρόγραμμα].

Βασικά εκπαιδευτικά αντικείμενα κοινά σε όλα τα συνδυαζόμενα σεμινάρια είναι τα ακόλουθα:

 • Υγειονομικές Καταστροφές και Μαζικά Υγειονομικά Συμβάντα
 • Περιγραφή του Δόγματος CSCAT3
 • Διοίκηση και Έλεγχος Σκηνής COMMAND
 • Επικοινωνίες COMMUNICATION
 • Ασφάλεια Σκηνής SAFETY
 • Διαλογή TRIAGE
 • Αντιμετώπιση και Διακομιδή TREATMENT & TRANSPORT
 • Ενδονοσοκομειακή Αντιμετώπιση Θυμάτων ΜΥΣ
 • Ιστορία του ETS
 • Το ETS ως παιδαγωγικό εργαλείο
 • Χρήση του ETS σε προνοσοκομειακό επίπεδο
 • Χρήση του ETS σε ενδονοσοκομειακό επίπεδο
 • Χρήση του ETS σε στρατηγικό επίπεδο.