Εκπαιδευτική διαδικασία

Η εκπαιδευτική διαδικασία χρήσης του Emergo Train System® [ETS]

Το Emergo Train System [ETS] για εκπαιδευτικούς σκοπούς μπορεί να χωριστεί στα παρακάτω Τμήματα:

 • Προνοσοκομειακό Τμήμα
 • Ενδονοσοκομειακό Τμήμα
 • Στρατηγικό/Συντονιστικό Τμήμα

ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το Προνοσοκομειακό Τμήμα ασχολείται με τη διαχείριση του ατυχήματος, από την πρώτη αναφορά ατυχήματος.

ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το Ενδονοσοκομειακό Τμήμα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του συμβάντος μετά την πρώτη αναφορά, εντός των Νοσοκομείων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το Στρατηγικό/Συντονιστικό Τμήμα ασχολείται με τη διαχείριση και τη μεταφορά πόρων καθώς και με τη διακομιδή των ασθενών στους κατάλληλους υγειονομικούς σχηματισμούς.


Το Emergo Train System [ETS] μπορεί να αξιοποιηθεί ευέλικτα, ανάλογα με τους στόχους εκμάθησης της συμμετέχουσας ομάδας.

Το ETS διευκολύνει την εξάσκηση στα παρακάτω:

 • Δόγμα & Κατευθυντήριες Οδηγίες
 • Μέθοδοι διαλογής των θυμάτων
 • Διυπηρεσιακή προνοσοκομειακή συνεργασία
 • Συντονισμός φορέων σε στρατηγικό επίπεδο
 • Διατομεακή συνεργασία Νοσοκομείων
 • Καθορισμός προτεραιότητας αποφάσεων και ενεργειών
 • Διαχείριση των συνεπειών λόγω έλλειψης χρόνου ή/και πόρων
 • Αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων Διοικήσεων
 • Εκπλήρωση του ατομικού ρόλου εντός της αλυσίδας αντιμετώπισης
 • Αντιμετώπιση υψηλής πίεσης και χαοτικών καταστάσεων
 • Αντιμετώπιση εκτάκτων Νοσοκομειακών συμβάντων, όπως π.χ. η διακοπή της ηλεκτροδότησης